Condițiile generale USER de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții vs. Codul Civil, o dezbatere cu un câștigător detașat

Uniunea Societăților de Expediții din România

Condițiile generale USER de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții vs. Codul Civil, o dezbatere cu un câștigător detașat

Pornind de la nevoia unor condiții standardizate de transport și servicii accesorii, ținând cont și de practica altor țări cu tradiție în activitatea de expediții și logistică, USER a elaborat, aprobat și implementat Condițiile generale încă din anul 1995, aducându-le modificări în 2007.

În data de 6 mai 2021, Adunarea Generală a Membrilor USER a aprobat o versiune actualizată și îmbunătățită a Condițiilor generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții. Acestea cuprind prevederi valabile pentru toate modurile de transport și servicii accesorii (rutier, aerian, feroviar, naval, multimodal, servicii logistice, comisionariat vamal, asigurări etc).

Existența unor condiții reglementate în domeniu și utilizarea lor ca parte integrantă din contractele/comenzile de expediții, facilitează negocierea și încheierea acestora.

Aspecte juridice privind Condițiile generale USER

În cadrul unui forum organizat de uniune în 2023, reputatul profesor universitar și avocat Gheorghe Piperea a prezentat contractul de expediții tratat de Condițiile generale elaborate de USER în comparație cu Codul Civil, precizând încă de la început direcțiile de discuție:

  • Compatibilitatea Condițiilor Generale USER cu normele Codului Civil;
  • Uniformizarea activității caselor de expediție, previzibilitatea drepturilor și obligațiilor părților;
  • Validarea Condițiilor generale USER, de către instanțele de judecată.

Dl. Gheorghe Piperea a precizat că aceste Condiții generale au fost sursa de inspirație a legiuitorului în edictarea regimului juridic numit al contractului de expediție. Din păcate, însă, a apărut o sincopă de codificare în Codul Civil, în ceea ce privește sintagma „expeditor”.

Astfel, poate apărea confuzie între „expeditorul” din contractul de expediție (art. 2.064 Cod Civil), care desemnează casa de expediții (forwarder în limba engleză), cu „expeditorul”, parte a contractului de transport (art. 1.955 Cod Civil), care desemnează clientul ce expediază marfa (shipper sau consignor în limba engleză).

În Condițiile generale USER apare corect definiția „societății de expediții”, precum și definiția  „expeditorului”, ca fiind persoana fizică sau juridică ce predă mărfurile societății de expediții pentru efectuarea transportului și/sau serviciilor accesorii acestuia.  De asemenea, a fost menționat faptul că reglementarea progresivă a contractului de expediție în Codul Civil este un dezavantaj pentru părțile care beneficiază de asistență juridică. Adică, normele din secțiunea de expediții se completează cu cele din secțiunea contractului de comision, precum și cu cele din secțiunea mandat fără și cu reprezentare.

În schimb, Condițiile generale USER prezintă un avantaj semnificativ pentru părțile contractante, întrucât reunesc toate elementele care sunt reglementate în mod dispersat în Codul Civil, oferind:

  • Simplificarea activității – Condițiile USER cuprind toate regulile;
  • Uniformizarea activității de expediție– contractele se încheie foarte repede;
  • Înalt grad de previzibilitate– Condițiile USER configurează contracte ierarhizate.

Clauze în Condițiile generale USER care nu se regăsesc în Codul Civil

Avocatul Gheorghe Piperea a identificat și a prezentat mai multe clauze ce sunt prevăzute de Condițiile generale USER, în timp ce nu există în Codul Civil, dar nu contravin acestuia.

Unele dintre aceste clauze ar fi cele legate de comunicarea dintre societatea de expediții și client, iar altele detaliază posibilitatea de denunțare a contractului de expediție, cuprinzând mai multe specificități decât art. 2.065 Cod Civil.

Câteva articole din Condițiile generale USER detaliază obligațiile și răspunderea casei de expediții, acestea fiind exemplificate într-o modalitate mai clară și mai amănunțită decât prevederea legală cuprinsă în art. 2.067 și 2.068 Cod Civil.

Astfel, este reglementată răspunderea societății de expediții pentru culpă proprie, în caz de deteriorare a mărfii, sub trei paliere:

  • Primul palier: calculul despăgubirilor în funcție de valoarea mărfii;
  • Al doilea palier: limitarea răspunderii societății de expediție;
  • Al treilea palier: clauze exoneratoare de răspundere pentru societatea de expediție.

De asemenea, sunt precizate obligațiile clientului, având în vedere că, în cadrul Codului Civil, acestea nu sunt reglementate în mod expres, putând fi decelate doar prin interpretare. Reglementarea acestora în mod expres, clar și ordonat nu poate reprezenta decât un element de plus valoare pentru Condițiile generale USER.

Se prevede obligația societății de expediții de a încheia o poliță de asigurare a răspunderii contractuale, mecanism neprevăzut de Codul Civil, dar favorabil clientului.

Dl. Piperea a subliniat si reglementarea dreptului de retenție instituit în favoarea societății de expediții, acesta reprezentând un instrument extrem de folositor în cazurile în care clienții nu își îndeplinesc obligațiile de plată decurgând din contract, deoarece pune la dispoziția caselor de expediții o modalitate rapidă și sigură de recuperare a creanței, care nu implică costuri sau proceduri elaborate, punând totodată societatea la adăpost de insolvabilitatea clientului.

Validarea Condițiilor Generale USER de către instanțele de judecată

Poate apărea, firesc, întrebarea dacă aceste condiții elaborate de o asociație profesională pot fi utilizate în eventuale procese în justiție.

Dl. avocat Gheorghe Piperea a explicat că aceste norme standardizate pe cale convențională s-au transformat în uzuri profesionale și sunt validate de instanțele de judecată, dând câteva exemple în acest sens.

Astfel, Hotărârea nr. 34/20.02.2017, pronunțată de Tribunalul Satu Mare – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal – Litigii cu profesioniștii – Cerere de valoare redusă, stabilește:

În ce priveşte capătul de cerere formulat secundar de către societatea reclamantă privind obligarea pârâtei-apelante la plata unor penalităţi în cuantum de 0,4% pe fiecare zi de întârziere, în mod corect prima instanţă a coroborat probele administrate în cauză şi a apreciat că penalităţile de întârziere solicitate au fost prevăzute în contractul de transport încheiat între părţi. În acest sens, instanţa de apel constată că, prin semnarea şi transmiterea comenzii de transport nr. 1054/2015 din data de 09.10.2016 apelanta-pârâtă a acceptat în mod expres faptul că îşi însuşeşte, „acceptă necondiţionat” termenii contractuali prestabiliţi în Condiţiile generale USER şi este de acord ca, comanda lansată de acesta să se deruleze sub imperiul clauzelor contractuale stipulate în aceste Condiţii.”

De asemenea, Hotărârea nr. 348/04.10.2021, pronunțată de Curtea de Apel Constanța – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal – Litigii cu profesioniștii – Pretenții, stabilește:

„Potrivit Capitolului I din Condiţiile generale de transport ce stau la baza activității caselor de expediții membre USER – „Generalități si definiții 1. Prin casa de expediții, in sensul prezentelor condiţii generale, se înţelege orice întreprinzător, care, din ordinul si pe seama unui comitent (client), face sa se transporte, adică sa se organizeze un transport de marfuri, fara sa fie el însuși transportatorul”.

Rezultă că recurenta pârâtă …. SRL a organizat transportul de mărfuri solicitat de intimata reclamantă B B__ Towaroq B__ B__-Ouwa SA, nu a efectuat transportul şi nici nu şi-a asumat calitatea de transportator, pe care ulterior să şi-o fi substituit, pentru a răspunde în această calitate pentru furtul mărfii.

Aşadar, recurenta pârâtă răspunde numai în condiţiile prevăzute de Capitolul IV – Responsabilitatea casei de expeditii, astfel: „1. Casa de expeditii, oricare ar fi calitatea sa de intermediar (concesionar, mandatar) raspunde numai pentru daunele produse prin greselile proprii, ce pot fi imputate atat ei, cat si prepusilor sai. 2. Casa de expeditii nu raspunde pentru faptele tertilor, cum ar fi subexecutantii sai (transportator, intermediar etc.) cu exceptia cazurilor in care o greseala in alegerea acestora ar putea sa ii fie imputata. In acest din urma caz, raspunderea casei de expeditii nu poate depasi limitele raspunderii tertilor.”

Concluzie: Condițiile generale USER câștigă detașat în fața Codului Civil

În urma prezentării profesioniste a avocatului Piperea, se desprinde clar importanța utilizării Condițiilor generale USER de către societățile de expediții, astfel încât să evite acțiunile lungi și complicate de alcătuire a unor contracte stufoase, dar poate incomplete, să se pună la adăpost în cazul unor litigii și procese în instanță și să lucreze într-o uniformitate a industriei expedițiilor de marfă.

De altfel, multe companii membre ale uniunii noastre profesionale stipulează în contractele sau comenzile încheiate cu clienții și subcontractantii faptul că acestea sunt sub incidența Condițiilor generale USER sau utilizează în semnătura electronică sintagme precum: „Compania noastră prestează serviciile solicitate în conformitate cu Condițiile Generale ale Uniunii Societăților de Expediții din România (USER) aprobate și modificate în 2021, disponibile pe site-ul USER (www.user.ro) și cu convențiile internaționale aferente fiecărui tip de transport.”

Precizăm că aceste Condiții generale pot fi utilizate doar de membrii USER și pot fi găsite pe site-ul uniunii, atât în limba română, cât și în limba engleză (https://user.ro/condi/).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »