Legislație vamală

Uniunea Societăților de Expediții din România

Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

Vedeți aici

Regulamentul din 7 iunie 2006 de aplicare a Codului vamal al României

Vedeți aici

Codul vamal din 10 aprilie 2006

Vedeți aici

Ordonanţa de urgenţă nr. 96 din 11 iunie 2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Vedeți aici

Legea nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României

Vedeți aici

Legea nr. 268 din 9 noiembrie 2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative

Vedeți aici

Hotărârea Guvernului nr. 946 din 22 august 2007 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul vamal

Vedeți aici

Hotărârea Guvernului nr. 797 din 25 iulie 2007 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

Vedeți aici

Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările ulterioare

Vedeți aici

Ordinul nr. 1431/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea licențelor de lucru și a permiselor de acces în zonele libere

Vedeți aici

Ordinul președintelui ANAF nr. 1887 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului

Vedeți aici

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.460 din 22 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării

Vedeți aici

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

Vedeți aici

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

Vedeți aici

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

Vedeți aici

Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

Vedeți aici
Translate »