Condiții generale

Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania

Condiții generale de transport ce stau la baza activității caselor de expediții membre USER

Capitolul I – Generalități și definiții
Prin casa de expediții, în sensul prezentelor condiții generale, se ințelege orice întreprinzător, care, din ordinul și pe seama unui comitent (client), face să se transporte, adică să se organizeze un transport de mărfuri, fără să fie el însuși transportatorul. În organizarea transportului, pe lânga transportul propriu-zis, se includ și activități conexe acestuia, cum ar fi: depozitarea mărfii, obligațiile vamale (declarații s.a.), asigurarea și controlul mărfurilor, executarea dispozițiilor privind încasarea sumelor cuvenite comitentului (client).
Clientul este orice persoană juridică și/sau fizică, deținător și/sau care are drept de dispoziție asupra unei cantități de marfă și solicită efectuarea transportului acesteia, inclusiv operațiuni conexe transportului. Clientul este cel care plătește sau garantează plata prețului transportului și al operațiunilor legate de acesta.
Organizarea transportului se face în baza și în condițiile contractului de expediții, încheiat între client și casa de expediții.
Se consideră drept contract incheiat și comanda clientului adresată casei de expediții, urmată de acceptarea acesteia. Comanda și acceptarea pot fi transmise prin poștă, fax, sau pe cale electronică. Comanda trebuie sa conțină elementele necesare care să permită identificarea , organizarea și efectuarea transportului, precum și a operațiunilor conexe de către casa de exepediții.
Casa de expediții nu este obligată sa verifice exactitatea documentelor puse la dispoziție de client (facturi comerciale, liste specificative etc.), care are responsabilitatea modului de întocmire și a corectitudinii acestora. Clientul este obligat să transmită în scris Casei de expediții instrucțiuni precise dacă solicită condiții speciale de livrare a mărfii. Instrucțiunile sunt supuse acceptului Casei de expediții. Totuși, acestea se consideră acceptate dacă, după primirea acestora de catre Casa de expediții, s-a trecut la executare.
În toate cazurile in care casa de expediții este membră USER, prevederile contractului de expediție sau comanda se consideră completate cu prevederile prezentelor condiții generale, care fac parte integrantă din contract sau comandă, chiar daca o mențiune expresă în acest sens lipsește. Părțile sunt libere sa convină expres în contractele încheiate și alte clauze, decât cele prevăzute în prezentele condiții generale, pe care le pot înlocui, modifica sau exclude, dupa caz. 


Capitolul II – Obligațiile Casei de expediții
Casa de expediții va depune diligențele necesare pentru organizarea transportului și efectuarea operațiunilor conexe, potrivit instrucțiunilor clientului, astfel cum au fost convenite, precum și pentru protejarea pe tot parcursul executării a intereselor acestuia.
Casa de expediții trebuie să fie organizată și să dispună de mijloacele necesare executării misiunii sale. Daca nu s-a convenit altfel, Casa de expediții are dreptul să aleaga în mod liber subexecutanții, precum și modurile de transport și mijloacele folosite. Sarcina probei privind instrucțiunile speciale date casei de expediții incumbă clientului. Persoanele intermediare sau subexecutanții la care recurge Casa de expediții pentru executarea obligațiilor sale sunt considerate acceptate de client.
În cazurile în care Casa de expediții, în calitate de comisionar, încheie cu cărăuși contracte de transport, în nume propriu dar pe seama clienților, pentru răspunderea față de aceștia, pentru daunele produse în executarea transportului, pentru care este angajată raspunderea cărăușului, Casa de expediții nu va putea fi ținută responsabilă, față de client, la mai mult decât datoreaza cărăușul. Contractelor de transport încheiate de Casele de expediții cu cărăușii, le sunt aplicabile prevederile Convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele CMR, semnată la Geneva, Elveția, la 19 mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451/ noiembrie 1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I din 6 decembrie 1972 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2011, privind transporturile rutiere, modificată prin reglementari ulterioare.


Capitolul III – Obligațiile clientului
Marfa trebuie să fie predată ambalată, marcată, etichetată, astfel încat să reziste operațiunilor de transport și/sau celor conexe și să poata fi livrată destinatarului potrivit contractului și conform uzanțelor. Casa de expediții nu raspunde pentru daunele ce ar decurge din absența, insuficiența sau defectuozitatea ambalajului, marcării și/sau etichetarii mărfii, precum și din lipsa unor informații corespunzatoare cu privire la natura sau însușirile particulare ale mărfii.
În cazul constatării, la destinație, de pierderi, avarii sau orice pagube produse mărfii, inclusiv cele produse de întarzierea transporturilor, destinatarul sau cei care receptionează marfa au obligația să procedeze la constatarea daunelor și la îndeplinirea formalităților ce se impun, inclusiv la formularea de rezerve legale față de transportator, precum și să ia alte masuri care să asigure conservarea dreptului la reclamații și acțiuni în vederea recuperării daunelor.
Clientul suportă consecințele, indiferent de natura lor, rezultate din transmiterea de documente greșite, incomplete sau de neaplicat, ori de furnizarea lor cu întârziere.
În cazul în care casa de expediții angajează în contul clientului operațiuni vamale, clientul este cel care garantează comisionarului vamal plata taxelor de vama și amenzile ce s-ar datora, determinate de furnizarea unor instrucțiuni sau documente eronate.
În caz de refuz al mărfii de către destinatar sau în caz de absență a acestuia, indiferent de motiv, clientul este obligat să suporte cheltuielile inițiale, cât și cele suplimentare, efectuate sau angajate de casa de expediții.


Capitolul IV – Responsabilitatea casei de expediții
Casa de expediții, oricare ar fi calitatea sa de intermediar (concesionar, mandatar) răspunde numai pentru daunele produse prin greșelile proprii, ce pot fi imputate atât ei, cât și prepușilor săi.
Casa de expediții nu răspunde pentru faptele terților, cum ar fi subexecutanții săi (transportator, intermediar etc.) cu excepția cazurilor în care o greșeala în alegerea acestora ar putea să îi fie imputată. În acest din urmă caz, răspunderea casei de expediții nu poate depăși limitele răspunderii terților.
Dacă răspunderea casei de expediții este angajată pentru avaria sau pierderea mărfii, ca urmare a faptei proprii, cuantumul despăgubirilor datorate se stabilește în raport cu valoarea normală a mărfii din momentul luării în primire.
Totuși, în cazurile în care responsabilitatea casei de expediții este angajată în condițiile aliniatului precedent, aceasta este strict limitată, neputând depăși:
a) pentru pagubele provocate mărfii, din pierderi sau avarii și pentru toate consecințele care ar putea decurge din acestea – 2,5 USD/kg, cu o limită maximă de – 1600 USD/colet, indiferent de greutate, natură și dimensiune, și de – 50000 USD/expediție. Pentru expedițiile în vrac, despăgubirea nu poate depăși – 2,5 USD/kg marfă lipsă sau avariată, dar nu mai mult de – 50000 USD/expediție;
b) pentru toate celelalte pagube, inclusiv cele decurgând din întârzierea livrării, când este cazul, responsabilitatea sa este limitată la prețul transportului mărfii.
Casa de expediții nu raspunde pentru pagubele indirecte, indiferent de cauza care le-a generat.
Daca un termen de executare a transportului nu a fost cerut expres de client și acceptat de casa de expediții, aceasta nu garantează o dată determinată de sosire la destinație și nu datorează nici o despagubire pentru întârzierea transportului. Chiar și în cazul unui termen expres convenit, clientul va putea solicita despăgubiri numai dupa o notificare adresată în acest scop Casei de expediții.
Daca valoarea marfii excede limitele responsabilității Casei de expediții, clientul este liber să aleaga una din următoarele măsuri:
a) să suporte, în caz de daune, riscul rezultat din diferența dintre responsabilitatea casei de expediții și valoarea mărfii;
b) să facă, la încheierea contractului, o declarație de valoare a mărfii care, dacă va fi acceptată de casa de expediții, va ridica limita responsabilității acesteia până la valoarea declarată; în asemenea situații se vor datora diferențele de preț corespunzatoare;
c) să dea instrucțiuni casei de expediții pentru încheierea în contul sau (al clientului) a unei asigurări care să acopere total sau parțial riscul, indicând riscul și valoarea asigurată. Aceste instrucțiuni trebuie date pentru fiecare expediție în parte.


Capitolul V – Transporturi speciale
În cazul unor transporturi speciale (frigo, mărfuri periculoase), Casa de expediții va pune la dispoziția clientului informațiile necesare executării transportului, variantele de transport, preț, asigurări etc., pe baza carora clientul să poată conveni, în cunoștință de cauză, contractul de expediție.


Capitolul VI – Reclamații
Reclamațiile împotriva casei de expediții pot fi formulate în termen de 6 (șase) luni. Termenul de 6(șase) luni începe din ziua livrării mărfii la destinație sau, dacă livrarea nu a avut loc, din ziua încheierii contractului de expediție.


Capitolul VII – Condiții de plată
Plata transportului și a celorlalte servicii se face de către client sau de destinatar, dacă s-a convenit astfel, pe baza facturii emise de casa de expediții. Termenul de achitare a sumelor facturate este de 48 de ore de la primirea facturii. Dacă s-a convenit plata în mai multe rate, neplata unei rate datorate atrage în mod automat exigibilitatea întregii sume datorate. Pentru întârzierea plății, clientul datorează penalități de 0,40% din valoarea sumei, pentru fiecare zi de întârziere.


Capitolul VIII – Dreptul de gaj și dreptul de retenție al Casei de expediții
Casa de expediții are, pentru toate creanțele sale actuale sau anterioare rezultate din prestații executate pentru client, un drept de gaj si retenție asupra mărfurilor și asupra oricăror alte valori aparținând acestuia, care se găsesc în posesia sa.


Capitolul IX – Clauza arbitrală
În lipsa unor prevederi contrare convenite, litigiile dintre client și casa de expediții sau dintre aceasta și părțile îndreptățite legal, rămase nesoluționate pe cale amiabilă, sunt de competența organelor judecatorești din localitatea unde își are sediul Casa de expediții. Raporturile juridice dintre casele de expediții si clienți, generate din aplicarea acestor condiții generale, sunt reglementate de dreptul român. Condițiile generale au fost aprobate în Adunarea Generală a membrilor din 26 octombrie 1995, iar modificările lor au fost aprobate în Adunarea generală a membrilor din 1 iunie 2007.

Translate »