Regulament cursuri

Uniunea Societăților de Expediții din România

REGULAMENTUL CURSURILOR DE EXPEDIȚII ORGANIZATE DE
UNIUNEA SOCIETĂȚILOR DE EXPEDIȚII DIN ROMÂNIA (USER)

1. INTRODUCERE

Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), prin intermediul Centrului de pregătire și perfecționare în expediții al său (CPPE), organizează cursuri în domeniul expedițiilor de mărfuri, respectând Standardele FIATA (Federația Internațională a Asociațiilor de Expeditori de Mărfuri).

Conținutul cursurilor și modul lor de predare sunt validate de către FIATA, USER fiind singura asociație din România care este acreditată pentru a le susține (Anexa 1 – Certificatul de revalidare obținut de USER în anul 2018).

Acest regulament stabilește condițiile de organizare și desfășurare a cursurilor de expediții și este parte integrantă a contractelor încheiate între USER şi: cursant, angajatorul cursantului și lector.

2. ORGANIZAREA CURSURILOR

Cursurile se desfășoară online, prin intermediul platformelor Google Meet și Google Classroom, fiind structurate pe module ce acoperă toată paleta de activități din industria expedițiilor. Fiecare modul este predat de câte un lector cu experiență în domeniul respectiv.

Durata cursurilor este de nouă luni, fiind acordate aproximativ 2 – 3 săptămâni pentru a studia fiecare modul. 

La finalul acestora, cursantul ar trebui:

– să aibă o bază solidă în cerințele operaționale pentru transportul de marfă rutier, feroviar, naval și aerian, precum și pentru serviciile accesorii;
– să stăpânească legislația în domeniu;
– să cunoască responsabilitățile contractuale în comerțul internațional, inclusiv formarea completă privind Incoterms 2020;
– să aibă cunoștințe despre procesul de vămuire, inclusiv clasificarea mărfurilor și calculul taxelor și TVA-ului;
– să dețină experiență practică cu documentația utilizată în domeniul expedițiilor de mărfuri;
– să înțeleagă cerințele și responsabilitățile de asigurare pentru expeditori;
– să aibă noțiunile și cerințele necesare pentru transportul mărfurilor periculoase pentru toate modurile de transport;
– să înțeleagă ofertele transportatorilor și să aibă capacitatea de a da clienților cotații corecte pentru toate modurile de transport;
– să cunoască tot procesul expediției de mărfuri, de la un capăt la altul.

3. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

La cursurile de expediții USER pot participa persoane care au studii medii sau universitare și care asigură plata cursurilor individual sau prin societatea la care sunt angajate.

Se completează Formularul de înscriere, care se poate descarca de pe site-ul USER, secțiunea CURSURI și se transmite la CPPE, prin e-mail la adresa: training@user.ro.

După luarea la cunoștință a Formularului de înscriere, USER trimite câte un contract de organizare a cursurilor, precum și acest regulament, viitorului cursant și societății la care este angajat acesta și îi suportă cheltuielile de studiu.

După semnarea acestora, se consideră că persoana respectivă este cursant al CPPE al USER, pentru cursurile solicitate în formular.

Este responsabilitatea viitorului cursant să se asigure că Formularul de înscriere şi contractele semnate au ajuns la USER înainte de data limită pentru înscriere. În cazul în care apar modificări în datele cursantului, acestea trebuie comunicate CPPE, pentru ca materialele și informațiile necesare să fie furnizate la timp.

4. FINALITATEA CURSURILOR

La terminarea cursurilor în condițiile prezentului regulament, cursantul poate obține:

– Diploma FIATA în Expediții, recunoscută pe plan internațional – metodologie prezentată în Anexa 4 – FIATA Diploma application process;
– Diploma USER de competență profesională în domeniul expedițiilor de mărfuri.

5. STRUCTURA CURSURILOR

Actualele Standarde FIATA structurează cursurile în 14 module:

1) Introducere în expedițiile de mărfuri
2) Transport maritim
3) Containere maritime
4) Transport multimodal
5) Transport aerian
6) Transport rutier
7) Transport feroviar
8) Transport fluvial
9) Proceduri vamale
10) Logistică
11) Asigurări
12) Transport mărfuri periculoase
13) Siguranță și Securitate
14) Tehnologii informatice și de comunicare în expediții

USER își rezervă dreptul de a modifica ordinea predării acestor module, dar păstrează numerotarea lor conform Standardelor FIATA.

• Pentru obținerea Diplomei FIATA în Expediții este necesară parcurgerea tuturor acestor 14 module, urmată de susținerea unor teste de evaluare.
• Pentru persoanele care nu doresc să obțină Diploma FIATA în Expediții, USER organizează și pachete de module specializate pe moduri de transport și acordă Diploma USER de competență profesională.

Aceste pachete sunt:

1) Transport rutier;
2) Transport feroviar;
3) Transport naval (maritim, containere maritime, fluvial);
4) Transport aerian.

La pachetele de module specializate de mai sus, sunt obligatoriu de parcurs și următoarele module: Introducere în expedițiile de mărfuri, Proceduri vamale, Logistică, Asigurări, Tehnologii informatice și de comunicare în expediții.

6. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ȘI EVALUĂRILOR

Fiecare modul se va desfășura astfel:

– USER pune la dispoziția cursantului, prin intermediul platformei Google Classroom, suportul de curs și orice alte materiale necesare, cu șapte zile înainte de data începerii modulului respectiv. Cursantul va fi anunțat prin e-mail despre postarea materialelor pe Google Classroom și i se va aloca o parolă de acces la platforma.
– Cursantul efectuează studiu individual pe baza materialelor primite, pe o perioada de șapte zile.
– După cele șapte zile de studiu individual, lectorul prezintă sinteza materialului de curs, în modalitate online, prin platforma Google Meet, la care cursantul va primi o parolă de acces.
– După această sesiune online, cursantul continuă studiul individual și formulează întrebări pe care le postează în platforma Google Classroom.
– Ca urmare a acestor întrebări, vor exista încă una-două sesiuni online, în care lectorul va continua explicarea materialului de curs, va răspunde, va explica problemele puse în discuție de cursanți.
– După aceste sesiuni online, cursantul va primi pe platforma Google Classroom studii de caz, pe care trebuie să le rezolve.
– La încheierea fiecărui modul, cursanții vor susține un test de evaluare, la care vor fi notați.

Evaluarea constă în:

• test grilă, cu trei variante de răspuns, dintre care unul este corect;
• rezolvarea unor studii de caz.

Testul după fiecare modul se consideră promovat dacă se obține minimum nota 5.

În cazul în care cursantul nu a putut participa la test sau nu a obținut nota 5, poate beneficia de
o reexaminare, dar cu o taxă suplimentară de 50 EURO.

Sesiunile online vor fi înregistrate prin platforma Google Meet, dar nu vor fi puse la dispoziția cursanților, ci sunt utilizate de USER ca dovadă a efectuării cursurilor le cererea FIATA.

Înregistrările vor fi arhivate în formă pasivă, conform reglementărilor protecției datelor cu caracter personal în vigoare.

7. PREZENȚA LA CURSURI

Prezența cursanților se înregistrează în sistemul CPPE, la toate etapele de derulare a cursurilor și este obligatorie.

Pentru situații temeinic justificate, se anunță absența la adresa de e-mail: training@user.ro.

Cursantul care absentează la toate sesiunile online ale unui modul, este obligat să parcurgă acest modul, la o altă serie de cursuri, la un tarif suplimentar de 150 EURO.

8. LECTORII CURSURILOR

Lectorii care pregătesc materialele de curs, predau cursurile și fac evaluările cursanților sunt specialiști cu experiență în domeniul fiecărui modul predat.

Obligațiile lectorilor sunt:

• Pregătirea cursului pe suport electronic.
Materialul de curs (cu anexe, cu legislația în vigoare etc) va fi predat CPPE al USER, care îl va încărca în platforma Google Classroom, potrivit metodologiei aferente.
• Predarea, explicarea și îndrumarea cursanților în baza orarului stabilit.
• Organizarea și derularea examenului cu întrebări grilă (cu trei variante de răspuns) și studii de caz cu răspuns în scris.

9. COSTURI USER

Pentru organizarea și desfășurarea cursurilor, USER suportă următoarele costuri:

– plata lectorilor;
– cheltuieli suport cursuri;
– utilități;
– cheltuieli administrative CPPE;
– impozite pentru activități economice.

10. TARIFE CURSURI

Pachete:

• Curs complet (14 module) – 1050 EURO (membri USER) sau 1200 EURO (nemembri USER);
• 1 pachet specializat – 675 EURO (membri USER) sau 825 EURO (nemembri USER);
• 2 pachete specializate – 750 EURO (membri USER) sau 900 EURO (nemembri USER);
• 3 pachete specializate – 825 EURO (membri USER) sau 975 EURO (nemembri USER);
• 4 pachete specializate – 900 EURO (membri USER) sau 1050 EURO (nemembri USER).

Pentru eliberarea Diplomei FIATA în Expediții se mai adaugă următorul cost (impus de FIATA):

– 50 EURO, pentru diploma în format electronic;
– 150 EURO, pentru diploma tipărită pe carton și trimisă de către FIATA prin curier.

Conform metodologiei de obținere a Diplomei FIATA în Expediții, prezentată în Anexa 4 – FIATA Diploma application process, aceste costuri se achită tot în contul USER, urmând ca uniunea noastră să le transfere în contul FIATA.

11. MODALITĂȚI DE PLATĂ

După semnarea contractului, USER emite factura aferentă participării la cursuri, o transmite cursantului/angajatorului său, iar acesta o va achita în termen de trei zile, în contul bancar:

RO 89 RNCB 0090 0005 0855 0001, deschis la BCR.

În funcție de condițiile stabilite în contract, plata poate fi făcută integral sau poate fi achitat un avans de 50% din valoare, iar restul de 50% va fi achitat la jumătatea cursurilor.

12. RETRAGEREA DE LA CURSURI

Renunțarea cursantului la participarea la cursurile organizate și comunicate de către USER, este tratată în următoarele cazuri:

1) Cursantul este nevoit să se retragă de la cursuri, înainte de începerea acestora, din motive întemeiate, pe care trebuie să le comunice și dovedească CPPE, cu minimum două săptămâni înainte de începerea cursurilor – în acest caz, i se returnează integral suma achitată. În caz contrar, suma achitată nu se returnează, dar are dreptul să se reprogrameze la o altă serie de cursuri.

2) Cursantul este nevoit să se retragă de la cursuri, în timpul derulării acestora, din motive întemeiate, pe care trebuie să le comunice și dovedească CPPE – în acest caz, nu i se returnează suma achitată, dar are dreptul să se reprogrameze la o altă serie de cursuri.

13. FEEDBACK-UL DE LA CURSANT

La încheierea cursului, i se va transmite cursantului Anexa 3 – Chestionarul de evaluare a cursului de expediții USER, cu rugămintea de a-l completa și de a-l trimite prin e-mail la CPPE.

14. CERINȚE MINIME DE SECURITATE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECTE CURSANTUL PE PERIOADA DESFĂȘURĂRII CURSURILOR

Prelucrarea datelor prin prisma Cursului de expediții USER se efectuează cu respectarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal de către USER/împuterniciții USER (lectorii) și cursanții participanți.

În acest scop, termenii specifici domeniului protecției datelor cu caracter personal utilizați vor avea înțelesul prevăzut în Regulamentul U.E. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind Protecția Datelor).

Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege și ele nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, participanții la cursuri (lectorii și cursanții), vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate, astfel:

• Vor împiedica persoanele neautorizate să obțină accesul la sistemele de prelucrare a datelor prin intermediul cărora sunt prelucrate date cu caracter personal (calculatoare/laptop-uri personale sau de serviciu);
• Accesul la platformele de curs se va face numai prin adresa personală de e-mail a participanților la cursuri și nu prin adresa de e-mail specifică locului de muncă sau altă adresă;
• Parolele de acces la platformele de curs care se transmit participanților la cursuri pe adresa personală de e-mail, nu sunt transmisibile altor persoane neautorizate;
• Pe timpul desfășurării sesiunilor online, acestea nu se înregistrează audio/video de către participanții la cursuri;
• Sesiunile online pot fi inregistrate de USER (conform Cap. 6), cu acordul participanților la cursuri;
• Dacă pe timpul desfășurării sesiunilor online cursanții participă și la programul specific locului de muncă, aceștia trebuie sa isi ia toate măsurile ca la datele cu caracter personal prelucrate (imagine/voce, alte date cu caracter personal) să nu aibă acces persoane neautorizate;
• Participanții la cursuri trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru ca datele cu caracter personal ale celorlalți participanți să nu poată fi vizualizate, copiate, modificate sau eliminate pe timpul sesiunilor desfășurate;
• Identificarea și autentificarea cursanților/lectorilor la laptop/calculator, unde se prelucrează date cu caracter personal, se va efectua prin introducerea unui cod de autentificare propriu, însoțit de introducerea unei parole din minim 8 caractere alfanumerice – litere mari, litere mici, cifre, semne și caractere speciale care nu trebuie să fie afișate în clar pe ecran;
• Codurile de identificare și parolele sunt unice, personale si netransmisibile;
• La părăsirea laptopului/calculatorului, participantul la cursuri va închide laptopul/calculatorul sau se va deloga de la cont;
• Participanții la cursuri se vor asigura că nu se vor produce incidente de securitate din culpa acestora, ca urmare a nerespectării măsurilor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal;
• Stațiile personale de lucru ale participanților la cursuri trebuie să fie asigurate cu un sistem de protecție antivirus valabil;
• Participanții la cursuri se vor asigura ca datele cu caracter persoanal prelucrate să fie protejate de distrugere, diseminare neautorizată sau pierdere accidentală.

15. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CURSANTULUI

CPPE înregistrează datele cursantului din Formularul de înscriere, precum si rezultatele pe care le obţine la testări. La aceste informaţii are acces doar personalul CPPE implicat în activităţi didactice sau administrative.

CPPE poate să prezinte societaţii care suportă cursantului cheltuielile de studiu rezultatele pe care acesta le-a obţinut, în urma unei cereri scrise înaintate de catre cursant sau de către aceasta.

În vederea emiterii diplomei FIATA, datele cursantului (nume, prenume, data si locul nasterii, domiciliul, adresa de e-mail personala si de serviciu, semnătura), precum si rezultatele testelor de evaluare, vor fi transferate către FIATA, cu sediul în Geneva-Elveția.

16. COMUNICARE

Datele de contact pentru Centrul de pregătire și perfecționare în expediții al USER (CPPE):

Adresa: Bd. Timișoara nr.92, poarta A, clădirea C11, parter, sector 6, București, 061334

Persoane de contact:

Constantin Badea – Coordonator CPPE – training@user.ro – 0753.055.006
Iuliana Badea – Secretar USER – training@user.ro – 0752.089.899

Translate »