Politica de confidențialitate

Uniunea Societăților de Expediții din România

Uniunea Societăților de Expediții din România, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Acesta Politică de Confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de către operator.

USER poate prelucra datele dvs. cu caracter personal (cunoscute și sub denumirea de informații personale) din mai multe motive, de la resurse umane, emitere facturi până la informații legate de vizitatori, pentru a numi doar câteva.

În această secțiune a site-ului nostru web, veți găsi informații despre modul în care operatorul prelucrează datele cu caracter personal, despre drepturile dvs. atunci când operatorul vă prelucrează datele personale și despre echipa noastră de responsabili cu protecția datelor (DPO).
Pentru mai multe informații despre utilizarea noastră de cookie-uri, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

USER prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:

– EVIDENȚĂ MEMBRI;
– RELAŢII CU MEMBRI;
– MONITORIZAREA/SECURITATEA PERSOANELOR, SPAŢIILOR ŞI/SAU BUNURILOR PUBLICE/PRIVATE (ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NE VIZITAȚI LOCAȚIA);
– ORGANIZAREA DE CURSURI DE PREGĂTIRE ȘI PERFECȚIONARE ÎN EXPEDIȚII;
– ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LEGALE.

În raport cu scopurile de mai sus UNIUNEA SOCIETĂȚILOR DE EXPEDIȚII DIN ROMÂNIA prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

NUME, PRENUME, DATA NAȘTERII, CNP, ADRESA DE CONTACT, ADRESA EMAIL, NUMĂR TELEFON, FUNCȚIE DEȚINUTĂ, STATUT, EDUCAȚIE, SEMNĂTURA, ALTE DATE COMUNICATE DE DVS ÎN MOD VOLUNTAR ÎN RUBRICA CONTACT.

USER nu prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificare unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverele deținute și administrate de către operator în România.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în funcție de legislația arhivistică aplicabilă.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, împuterniciți ai operatorului, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: București, sector 6, bd. Timișoara nr. 92, poarta A, clădirea C11, parter sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: office@user.ro.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate.

USER poate actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să consultați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Translate »