Statut

Uniunea Societăților de Expediții din România

Uniunea Societăților de Expediții din Romania este o organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, întemeiată pe principii democratice. Uniunea îsi propune sporirea rolului si eficienței activității de expediții și transport de mărfuri în trafic intern și internațional, a activităților conexe transportului de mărfuri, precum și a comisionarilor în vamă – în procesul dezvoltării economiei românești pe principiile economiei de piață, inclusiv a ramurii transporturilor; combinarea modurilor de transport astfel încât să se asigure o circulație rapidă, sigură și eficientă a mărfurilor de la producator la consumator.

Cap. I – Denumirea, sediul social, durata și obiectul de activitate

Art.1– Denumirea

1.1. Denumirea este “Uniunea Societăților de Expediții din România”, denumită în continuare USER.
1.2. USER este o organizație profesională, apolitică, neguvernamentală.

Art. 2 – Sediul social. Durata

2.1. Sediul social al USER este in București, bd. Timișoara nr.92, sector 6.
2.2. Durata de funcționare a USER este nelimitată.

Art. 3 – Obiectul de activitate

3.1. Promovează și apără interesele economice, financiare și tehnice ale societatilor de expediții, de servicii conexe și de comisionari în vamă, atât pe plan intern, cât și internațional.
3.2. Sprijină cooperarea și dezvoltă modalitățile de realizare a acesteia între membrii Uniunii, între asociațiile sau uniunile cu același profil sau similar, din România sau din străinatate.
3.3. Caută și recomandă cele mai eficiente măsuri pentru imbunătățirea calității activității de expediții de mărfuri, a activităților conexe și a activității de comisionar în vamă, precum și creșterea competitivității acestora.
3.4. Promovează și sprijină măsurile care au ca scop scurtarea termenului de execuție a transporturilor, precum și mărirea gradului de eficiență a acestora.
3.5. Militează pentru obținerea de facilități vamale, reprezintă interesele comisionarilor în vamă în raporturile cu organele vamale și cu celelalte organe ale statului interesate, în vederea obținerii unor condiții mai bune de desfășurare a activității respective și pentru determinarea cât mai exactă a obligațiilor și responsabilităților ce revin comisionarilor în vamă.
3.6. Urmărește instituirea unui sistem de asigurări în domeniu cât mai complet.
3.7. Organizează dezbateri și schimburi de experiență asupra celor mai importante probleme specifice, în vederea perfecționării continue a rezolvării lor.
3.8. Promovează studii și cercetari tehnico-economice aplicative, pe baza experiențelor proprii sau internaționale.
3.9. Urmărește perfecționarea continuă a legislației specifice activităților de expediții, transport, activităților conexe și de comisionar în vamă, precum și adaptarea continuă a legislației românești la prevederile legislației în domeniu din străinătate și ale convențiilor internaționale specifice.
3.10. Urmărește formarea și perfecționarea profesională în cadrul activităților specifice expedițiilor de mărfuri, activităților conexe și de comisionar în vamă.
3.11.Gestionează documentele de expediții și transport FIATA (FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR EXPEDITORILOR DE MARFĂ) și alte documente similare.

Art. 4 – În vederea atingerii obiectivelor înscrise mai sus, USER:

a) prezintă și susține în fața forurilor de decizie punctele de vedere ale Uniunii;
b) stabilește și dezvoltă relații de colaborare cu organizații similare din alte țări;
c) cooperează cu instituții, organizații științifice și profesionale din țară și străinatate, pentru analizarea și cercetarea fenomenelor specifice activității de expediții;
d) creează grupuri, comisii de specialitate și organizează simpozioane în vederea dezbaterii de probleme tehnice, economice, teoretice și practice ale activității specifice expedițiilor de mărfuri;
e) editează revista cu aparitie periodică și alte materiale cu caracter informativ și publicitar; creează un centru de consulting si expertiză în scopul acordării de asistență tehnică, juridică și economico-financiară societăților și instituțiilor solicitante – membrii USER;
f) organizează schimburi de publicații si tipărituri cu organizații similare din străinatate.

Cap. II – Drepturile și îndatoririle membrilor USER

Art. 5 – Membrii USER sunt:

• membrii asociați;
• membrii parteneri;
• membrii onorifici.

5.1. Calitatea de membru asociat se poate dobândi de orice societate comercială română, persoană juridică, indiferent de natura capitalului social, care are în obiectul său de activitate expediții interne și/sau internaționale de mărfuri, transport, logistică, activități conexe sau activitate de comisionar în vamă și care si-a exprimat în mod liber voința de a face parte din Uniune.
5.2. Calitatea de membru partener se poate dobândi de orice societate comercială română sau persoană fizică, ce oferă bunuri și servicii membrilor asociați ai Uniunii.
5.3. Calitatea de membru onorific o poate dobândi orice persoană fizică română care – prin lucrări de specialitate și/sau activități desfășurate – este recunoscută ca fiind o mare personalitate în domeniul de activitate al Uniunii și contribuie la dezvoltarea acesteia.
5.4. Semnatarii actului constitutiv al USER sunt membrii fondatori.
5.5. Calitatea de membru asociat sau partener al niunii se poate dobândi și ulterior constituirii acesteia, în baza adeziunii exprimate în scris si acceptarea statutului USER.
5.6. Președintele Consiliului director analizează cererea de adeziune și actele conexe, verifică respectarea prevederilor statutare, aprobă aderarea și dispune Secretarului general înscrierea societății solicitante în lista membrilor Uniunii și emiterea Certificatului de membru. Consiliul director va fi informat despre adeziunile primite și va valida primirea societăților solicitante în cadrul USER. De asemenea, Adunarea generală va fi informată despre aderarea noilor membri.
5.7. Pierderea calității de membru al USER poate avea loc în următoarele cazuri:
a) neachitarea cotizației până la sfârșitul anului în care s-a emis factura;
b) concurență neloială față de ceilalți membri ai Uniunii;
c) abaterea de la etică profesională.
În cazul a), Președintele Consiliului director informează societatea despre pierderea
calității de membru al Uniunii și dispune Secretarului general scoaterea societății din
lista membrilor.
În cazurile b) și c), Președintele Consiliului director analizează temeinic situațiile
apărute, prezintă Consiliului director concluziile, propune Adunării generale spre
aprobare pierderea calității de membru a societății respective și dispune Secretarului
general scoaterea societății din lista membrilor.

Art. 6 – Membrii USER au următoarele drepturi:

6.1. Membrii asociați:
a) să aleagă și să fie aleși prin reprezentanții lor legali în organele de conducere USER;
b) să participe cu vot deliberativ la luarea hotărârilor în adunările USER;
c) să solicite susținerea intereselor lor;
d) să facă propuneri pentru îmbunătățirea și extinderea activității USER;
e) să participe la conferințele, simpozioanele și dezbaterile organizate de USER;
f) să consulte fondul de publicații și documentare al USER;
g) să colaboreze la publicațiile editate de USER;
h) să participe la vizitele si schimburile de experiență organizate de USER în țară și în străinătate;
i) să beneficieze de consultații de specialitate pe probleme tehnice, economice și juridice;
j) să participe la cursurile de formare și perfecționare organizate de USER, în condițiile stabilite prin regulamentele de desfășurare a cursurilor;
k) să devină membri individuali FIATA, cu condiția achitării cotizației de membru USER.
6.2. Membrii parteneri și onorifici au drepturile prevăzute pentru membrii asociați (art. 6.1), cu excepția celor prevazute la lit. a si b.

Art. 7 – Membrii USER au următoarele îndatoriri:

7.1. Membrii asociați si parteneri:
a) să participe la îndeplinirea îndatoririlor USER;
b) să îndeplinească la timp și cu conștiinciozitate obligațiile asumate;
c) să constituie exemplu de conduită profesională si să aplice regulile de bune practici
adoptate de Uniune;
d) să achite la timp cotizația de membru;
e) să suporte cheltuielile ocazionate de consultațiile oferite de specialiștii USER.
7.2. Membrii onorifici au îndatoririle prevăzute la art. 7.1, cu excepția celor prevăzute la lit. d și e.

Cap. III – Organizarea și conducerea Uniunii

Art. 8 – Activitatea USER se organizează pe considerente tehnico-economice în cadrul secțiunilor de specialitate, ca organe de lucru de specialitate ale Uniunii.

Art. 9 – În cadrul USER se organizează următoarele secțiuni:

Sectiunea I – Expediții de mărfuri în trafic rutier.
Sectiunea II – Expediții de mărfuri în trafic feroviar.
Sectiunea III – Expediții de mărfuri în trafic fluvial și maritim.
Sectiunea IV – Expediții de mărfuri în trafic aerian.
Sectiunea V – Transport multimodal. Logistică.
Sectiunea VI – Comisionari în vamă.
Sectiunea VII – Legislație, probleme juridice și economico-financiare în activitatea de expediții, formalități vamale și asigurări.
Sectiunea VIII – Relații, colaborări si reprezentări, schimburi de experiență cu organizații similare din străinătate și cu organisme internaționale.
În funcție de conjunctura economică și socială, Consiliul director poate constitui și alte secțiuni sau poate elimina dintre cele existente.
Activitatea secțiunilor este coordonată de responsabili de secțiune, aleși din rândul membrilor asociați.
Se organizează Centrul de formare și perfecționare profesională în expediții de mărfuri, cu regulament propriu.
9.1. Având în vedere specificul activității și problematica complexă a activității de comisionar în vamă, această secțiune (a VI-a) va fi coordonata direct de un vice-președinte al Consiliului director.

Art. 10 – Organele de conducere ale USER sunt:

a) Adunarea generală a membrilor;
b) Consiliul director;
c) Comisia de cenzori.

10.1. Adunarea generală este organul suprem al USER și se întrunește anual, în sesiune ordinară și, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.
10.2. Adunarea este constituită din câte un delegat al fiecărui membru asociat și, în cazul membrilor onorifici, prin prezența personală a acestora.
10.3. Numărul delegaților fiecărui membru asociat poate fi și mai mare și se stabilește de către Consiliul director al USER în baza unei norme de reprezentare.
10.4. Adunarea generală se convoacă de către Președintele Consiliului director al USER. Data, locul și ordinea de zi se anunță prin corespondență, inclusiv electronică, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită pentru Adunarea generală. Odată cu convocarea, se pun la dispoziția membrilor Uniunii, spre consultare, ordinea de zi și documentele ce vor fi supuse dezbaterii.
10.5. Adunarea generală poate fi convocată și la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor asociați ai Uniunii.
10.6. Adunarea generală este prezidată de Președintele Consiliului director sau de un vicepreședinte desemnat.
10.7. Hotărârile membrilor Uniunii se iau in Adunarea generală, reunită statutar daca sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor asociați ai Uniunii. În cazul în care la prima convocare nu se intrunesc 2/3 din numărul membrilor asociați noua adunare va avea loc în ziua următoare primei convocări, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, fiind statutar constituită cu numarul membrilor asociați prezenți.
10.8. Adunarea generală hotărăște prin votul majorității absolute a membrilor asociați ai Uniunii prezenți în sesiune.
10.9. Modificarea prevederilor Statutului se poate face cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor asociați prezenti.
10.10. Votul poate fi exprimat și prin corespondență, inclusiv electronică, sau prin împuternicire scrisă, dată unei alte societăți membre a Uniunii.
10.11. Adunarea generală a membrilor are următoarele atribuții:
a) aprobă statutul USER și propunerile de modificare a acestuia;
b) aprobă concepția și strategia de dezvoltare a Uniunii, precum și programul de activitate a Uniunii pentru realizarea obiectivelor;
c) alege membrii Consiliului director al Uniunii;
d) alege Președintele Consiliului director din rândul membrilor acestuia, odata cu alegerea acestora;
e) numește comisia de cenzori;
f) ) aprobă, la propunerea Președintelui Consiliului director, pierderea calității de membru al Uniunii pentru societățile aflate în situația concurenței neloiale și/sau abaterii de la etica profesională;
g) analizează si aprobă raportul Consiliului director, bilanțul, bugetul Uniunii și contribuția financiară a membrilor Uniunii;
h) aprobă raportul comisiei de cenzori;
i) ratifică afilierea la organismele internaționale de profil;
j) aprobă nivelele pentru investiții și credite ce se pot contracta;
k) aprobă structura de organizare a Uniunii, stabilește salariile sau indemnizațiile pentru membrii Consiliului director, dacă este cazul;
l) hotărăște fuzionarea sau lichidarea Uniunii.
10.12. La fiecare sesiune a Adunării generale se numește un secretar pentru întocmirea unui proces verbal în care se consemnează problemele analizate și hotărârile adoptate. Procesul verbal se semnează de cel care a prezidat ședința și de secretarul sesiunii.
10.13. Hotărârile Adunării generale care se supun instanțelor de judecată se atestă de un avocat sau se autentifică prin notariat.

Art. 11 – Consiliul director al Uniunii este organul de reprezentare generală a USER, care asigură conducerea activității. Consiliul director este ales pe o perioadă de 4 ani.

11.1. Consiliul director se compune din 7 membri, dintre care un președinte și 3 vice-președinți. Președintele Consiliului director este ales de Adunarea generală dintre membrii Consiliului director, odată cu aceștia.
11.2. Vice-președinții sunt aleși de Consiliul director.
11.3. Lucrările de secretariat ale Consiliului se asigură de către Secretarul general.
11.4. Consiliul director se întrunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie.
11.5. Consiliul director are urmatoarele atribuții:
a) dezbate și rezolva obiectivele fixate de Adunarea generală;
b) stabilește planul de activități ale Uniunii;
c) dezbate si hotărăște în problemele intervenite în activitatea Uniunii;
d) prezintă Adunării generale raportul anual al Uniunii, proiectul de buget, propunerile de investiții și plafoanele de credit;
e) aprobă deschiderea de conturi bancare ale Uniunii;
f) numește Secretarul general al Consiliului director al Uniunii;
g) desemnează colegiul de redacție al revistei;
h) aprobă organigrama și salariile aparatului executiv;
i) aprobă acțiunile de cooperare cu organizații din străinătate și cu organisme internaționale, precum și deplasarile în străinătate ale delegaților Uniunii;
j) Consiliul director va putea stabili norme de reprezentare pentru Adunările generale USER, în funcție de numărul membrilor, de contribuțiile financiare ale membrilor la bugetul Uniunii și din motive organizatorice;
k) aprobă schimbarea sediului Uniunii;
l) Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama asociației și pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea generală.

Art.12 – Președintele Consiliului director

12.1. Președintele Consiliului director duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin din prevederile Statutului, hotărârile Adunării generale și ale Consiliului director.
12.2. Președintele Consiliului director reprezintă Uniunea și semnează în numele acesteia.
12.3. Președintele Consiliului director acordă împuternicirile prevăzute la art.11.5. lit.l).
12.4. Potrivit prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Președintele Consiliului director este beneficiarul real, având drept de semnătură în bancă.

Art. 13 – Secretarul general și aparatul executiv

13.1. Aparatul executiv – activitatea curentă a Uniunii este asigurată de un secretariat, coordonat de Secretarul general.
13.2. Secretarul general duce la îndeplinire hotărârile și măsurile stabilite de Adunarea generală și de Consiliul director.
13.3. Secretarul general angajează Uniunea în raporturile cu persoanele fizice, juridice, în limitele mandatului primit de la Președintele Consiliului director.
13.4 Secretarul general încheie contracte în limitele mandatului acordat de Președinte.
13.5. Secretarul general poate delega atribuții și competențe personalului din aparatul executiv pe care îl coordonează și desemnează persoană care îl înlocuiește pe timpul lipsei sale.
13.6 Activitatea Secretarului general este supusă controlului Consiliului director.

Art. 14 – Comisia de cenzori

14.1. Comisia de cenzori este compusă din 3 membri numiți de Adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani.
14.2. Membrii Comisiei de cenzori aleg președintele comisiei. Comisia de cenzori funcționează pe baza unui regulament propriu.
14.3. Comisia de cenzori verifică gestiunea Uniunii și prezintă periodic Consiliului director și Adunării generale, rapoarte asupra activității desfășurate, constatările și propunerile.
14.4. Comisia de cenzori se întrunește trimestrial, la închiderea exercițiului financiar și ori de câte ori este nevoie, la cererea Președintelui Consiliului director sau din proprie inițiativă.

Cap. IV – Dispoziții finale

Art. 15 – Mijloace financiare

15.1. Activitatea economico-financiară a Uniunii se desfășoara pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea generală a Uniunii.
15.2. Veniturile Uniunii provin din:
a) taxe de înscriere, care constituie patrimoniul Uniunii;
b) cotizații;
c) sponsorizări;
d) contribuții și donații;
e) vânzarea publicațiilor proprii si a documentelor de transport FIATA si similare;
f) taxe pentru participarea la cursurile si manifestările tehnico-științifice organizate de Uniune;
g) taxe pentru crearea de website si identitate vizuala pentru societati de expeditii, de logistica, de transport si comisionari vamali;
h) sume încasate din decontarea cheltuielilor ocazionate de acordarea asistenței economico-financiare la sediul societăților solicitante;
i) alte taxe si comisioane;
j) venituri de la societățile comerciale la care USER este asociată. Pentru realizarea unor activități economice legate de obiectul de activitate, USER se va putea asocia în societăți comerciale. USER nu se poate asocia în societati membre ale Uniunii, iar societățile în care se poate asocia nu vor desfășura activități similare cu cele ale membrilor USER.
15.3. Activul patrimonial, constituit din patrimoniul inițial la constituire și taxele de înscriere ale membrilor asociați este de 18.200 lei.
15.4. Veniturile Uniunii se folosesc pentru finanțarea activităților prevăzute în statut, fără a se repartiza membrilor dividende.
15.5. Taxele de înscriere în Uniune și cotizațiile anuale pentru membrii asociați și membrii parteneri se stabilesc de Adunarea generală a membrilor Uniunii.
15.6. Uniunea trebuie să acopere din taxele, cotizațiile și celelalte venituri provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv amortizarea, investițiile, rambursarea creditelor, plata dobânzilor, achitarea altor obligații prevăzute de lege.
15.7. Uniunea poate contracta credite în limitele stabilite de Adunarea generală.
15.8. Din veniturile realizate, după acoperirea tuturor cheltuielilor, Uniunea își poate constitui: fondul de investiții, fondul de rezervă și fondul pentru recompensarea persoanelor care au o contribuție deosebită la activitatea Uniunii.
15.9. Excedentele sau deficitele bugetare anuale se reportează în anul următor.
15.10. Uniunea efectueaza încasări și plăți prin caseria proprie și prin conturi deschise la bancă, în lei sau valută.

Art. 16 – Răspunderi

16.1. Persoanele care îndeplinesc atribuții în cadrul Uniunii răspund, potrivit legii, de prejudiciile aduse Uniunii.

Art. 17 – Dizolvarea si lichidarea

17.1. Uniunea se dizolvă în următoarele situații:
a) neîndeplinirea obiectivelor aprobate prin Statut;
b) micșorarea numărului de membri sub limita minimă legală;
c) prin votul a 3/4 din numărul membrilor sai asociați.
17.2. La dizolvarea Uniunii, patrimonul acesteia se repartizează astfel:
a) se achită toate obligațiile de plată existente;
b) restul patrimoniului se restituie membrilor Uniunii, în funcție de contribuția fiecăruia la realizarea veniturilor Uniunii.

Aprobat de Adunarea generala a membrilor din data de 12 octombrie 2022

Translate »