Legislație transport rutier

Uniunea Societăților de Expediții din România

Dimensiuni autovehicule

Vedeți aici

Ordonanța Guvernului nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere – modificată

Vedeți aici

Ordinul nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27 /2011 privind transporturile rutiere

Vedeți aici

Ordonanța Guvernului nr. 12 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere

Vedeți aici

Ordonanța Guvernului nr. 3/18 ianuarie 2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier

Vedeți aici

Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 379 din 7 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

Vedeți aici

Ordinul nr. 1.324 din 26 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

Vedeți aici

Ordonanța de Urgență nr. 41 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (consolidata cu OUG 115 din 14 decembrie 2023)

Vedeți aici

Ordin ANAF nr. 802 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

Vedeți aici

Ordonanța de urgență nr. 132 din 29 septembrie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative

Vedeți aici

Ordinul nr. 2.545/6.316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Vedeți aici

Ordinul AVR/ANAF nr. 5/5/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum şi a unor formulare

Vedeți aici

Ordonanța Guvernului nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Vedeți aici

Hotărârea Guvernului nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier

Vedeți aici

Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf

Vedeți aici

Ordonanța Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970

Vedeți aici

Reglementările din 14 martie 2000 privind agrearea şi verificarea tehnică a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile – RNTR 5

Vedeți aici

Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

Vedeți aici

Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

Vedeți aici

Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 (republicată) privind transporturile

Vedeți aici

Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Vedeți aici

Ordinul nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Vedeți aici

Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

Vedeți aici

Legea nr. 77 din 8 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Protocolul referitor la Conferinţa Europeană a Ministrilor de Transport (C.E.M.T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953

Vedeți aici

Ordonanța nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**) privind regimul drumurilor

Vedeți aici

Legea nr. 86 din 11 aprilie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Vedeți aici

Ordonanța Guvernului nr. 4/18 ianuarie 2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Vedeți aici

Ordinul nr. 1.236/6.509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Vedeți aici

Legea nr. 226 din 14 iulie 2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Vedeți aici

Ordinul nr. 1.836 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

Vedeți aici

Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR) – adoptată la Geneva în 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451/1972

Vedeți aici

Protocolul din 05/07/1978 Publicat în Buletinul Oficial nr. 66 din 25/03/1981 La Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR)

Vedeți aici

Protocolul adiţional din 20 februarie 2008 privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956

Vedeți aici

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

Vedeți aici

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare)

Vedeți aici

Regulamentul (UE) nr. 403/2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputaţii şi de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

Vedeți aici

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind perioadele de şofat, de repaus şi pauzele care trebuie respectate de către conducătorii auto

Vedeți aici

Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier

Vedeți aici

Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

Vedeți aici

Convenţia vamală din 15 ianuarie 1959 referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR)

Vedeți aici

Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) – încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31 din 18 mai 1994

Vedeți aici

Acord
referitor la transportul rutier internaţional
al mărfurilor periculoase
Volumul I – 2023

Vedeți aici

Acord
referitor la transportul rutier internaţional
al mărfurilor periculoase
Volumul II – 2023

Vedeți aici

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Vedeți aici

Acordul din 1 septembrie 1970 cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva

Vedeți aici
Translate »