Legislație transport mărfuri periculoase

Uniunea Societăților de Expediții din România

Ordinul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nr. 1.044 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase

Vedeţi aici

Reglementarea aeronautică civilă română din 24 martie 2015 RACR-TABP “Transportul aerian al bunurilor periculoase” ediţia 4/2015

Vedeţi aici

Proceduri de Aeronautică Civilă – PAC BP-CBTA Bunuri Periculoase – Abordare bazată pe competențe pentru instruirea și evaluarea personalului

Vedeţi aici

Ordinul nr. 1.597 din 22 octombrie 2018 privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.122(75) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2002, aşa cum a fost integral amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2016 şi ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017

Vedeţi aici

Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

Vedeţi aici

Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) – încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31 din 18 mai 1994

Vedeţi aici

Acord
referitor la transportul rutier internaţional
al mărfurilor periculoase
Volumul I – 2023

Vedeţi aici

Acord
referitor la transportul rutier internaţional
al mărfurilor periculoase
Volumul II – 2023

Vedeţi aici

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Vedeţi aici

Ordinul nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată

Vedeţi aici

Regulamentul din 9 mai 1980 privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase (RID)

Vedeţi aici

Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008 și OMTI nr. 466/2011

Vedeţi aici
Translate »