Statutul USER

Uniunea Societăților de Expediții din România

Uniunea Societăților de Expediții din România – U.S.E.R. – este o organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, întemeiată pe principii democratice. USER îsi propune sporirea rolului si eficienței activității de expediții de mărfuri în trafic intern și internațional, a activităților conexe transportului de mărfuri, precum și a comisionarilor în vamă – în procesul dezvoltării economiei românești pe principiile economiei de piață, inclusiv a ramurii transporturilor; combinarea modurilor de transport astfel încât să se asigure o circulație rapidă, sigură și eficientă a mărfurilor de la producator la consumator.


Cap. I – Denumirea, sediul social, durata și obiectul de activitate
Art. 1– Denumirea
1.1. Denumirea uniunii este “Uniunea Societăților de Expediții din România – USER”.
1.2. USER este o organizație profesională, apolitică, neguvernamentală.
Art. 2 – Sediul social. Durata
2.1. Sediul social al USER este in București.
2.2. Durata de funcționare a USER este nelimitată.
Art. 3 – Obiectul de activitate
3.1. Promovează și apără interesele economice, financiare și tehnice ale firmelor de expediții, de servicii conexe și de comisionari în vamă, atât pe plan intern, cât și internațional.
3.2. Sprijină cooperarea și dezvoltă modalitățile de realizare a acesteia între membrii Uniunii, între asociațiile sau uniunile cu același profil, sau similar, din România sau din străinatate.
3.3. Identifică, elaborează și recomandă cele mai eficiente măsuri pentru imbunătățirea calității activității de expediții de mărfuri, a activităților conexe și a activității de comisionar în vamă, precum și creșterea competitivității acestora.
3.4. Promovează și sprijină măsurile care au ca scop scurtarea termenului de execuție a transporturilor, precum și mărirea gradului de eficiență a acestora. Militează pentru obținerea de facilități vamale, reprezintă interesele comisionarilor în vamă în raporturile cu organele vamale și cu celelalte organe ale statului interesate, în vederea obținerii unor condiții mai bune de desfășurare a activității respective și pentru determinarea cât mai exactă a obligațiilor și responsabilităților ce revin comisionarilor în vamă. Urmarește instituirea unui sistem de asigurări în domeniu , complet și eficient.
3.5. Organizează dezbateri și schimburi de experiență asupra celor mai importante probleme specifice, în vederea perfecționării continue a rezolvării lor.
3.6. Promovează studii și cercetari tehnico-economice aplicative, pe baza experiențelor proprii sau internaționale, primește, analizează și diseminează membrilor, informații privind cele mai bune practici în domeniu pe plan intern si internațional.
3.7. Urmărește perfecționarea continuă a legislației specifice activităților de expediții, transport, activităților conexe și de comisionar în vamă, precum și adaptarea continuă a legislației românești la prevederile legislației în domeniu din străinătate și ale convențiilor internaționale specifice.
3.8. Urmărește si coordonează –după caz- formarea si perfecționarea profesională în cadrul activităților specifice expedițiilor de mărfuri, activităților conexe și de comisionar în vamă.
3.9. Reprezintă interesele expeditorilor, operatorilor de servicii conexe și comisionarilor în vamă din România și îndeplinește obligațiile stabilite prin statutul FIATA – în calitate de membru ordinar al acestei organizații. Gestionează documentele de expediții și transport emise de FIATA și urmărește respectarea utilizării acestora.
Art. 4 – În vederea atingerii obiectivelor înscrise mai sus, USER:
a) prezintă și susține în fața forurilor de decizie punctele de vedere ale Uniunii;
b) stabilește și dezvoltă relații de colaborare cu organizații similare din alte țări, precum și cu organizații autohtone ce activează în industria transporturilor;
c) cooperează cu instituții, organizații științifice și profesionale din țară și străinatate, pentru analizarea și cercetarea fenomenelor specifice activității de expediții;
d) creează grupuri, comisii etc. de specialitate și organizează simpozioane în vederea dezbaterii de probleme tehnice, economice, teoretice și practice ale activității specifice expedițiilor de mărfuri;
e) editează publicații periodice și alte materiale cu caracter informativ și publicitar;
creează un centru de consulting si expertiză în scopul acordării de asistență tehnică, juridică și economico-financiară societăților și instituțiilor solicitante – membrii USER;
f) organizează schimburi de publicații si tipărituri cu organizații similare din străinatate.
Cap. II – Drepturile și îndatoririle membrilor USER
Art. 5 – Membrii USER sunt:
membrii ordinari;
membrii asociați;
membrii onorifici.
5.1. Calitatea de membru ordinar se poate dobândi de orice societate comercială română, persoana juridica, indiferent de natura capitalului social, care are în obiectul său de activitate expediții interne și/sau internaționale de mărfuri, activități conexe, sau activitate de comisionar în vamă și care si-a exprimat în mod liber voința de a face parte din Uniune. Membrii ordinari au drept de vot deliberativ în problemele ce se pun in discuție care privesc activitatea USER.
5.2. Calitatea de membru asociat se poate dobândi de orice societate comercială română, menționată la art. 5.1, care în principal dorește să utilizeze calitatea de membru în raporturile sale comerciale cu parteneri din țară sau din străinatate.
5.3. Calitatea de membru onorific poate fi acordată de catre adunarea generala USER oricărei persoane fizice române care prin lucrări de specialitate și/sau activități desfășurate care este recunoscută ca fiind o personalitate în domeniul de activitate al Uniunii și contribuie la dezvoltarea acesteia.
5.4. Semnatarii actului constitutiv al USER sunt membrii fondatori.
5.5. Calitatea de membru ordinar sau asociat al Uniunii se poate dobândi și ulterior constituirii acesteia, în baza adeziunii exprimate în scris si acceptarea statutului USER.
Art. 6 – Membrii USER au urmatoarele drepturi:
6.1. Membrii ordinari:
a) să aleagă și să fie aleși prin reprezentanții lor legali în organele de conducere USER;
b) să participe cu vot deliberativ la luarea hotărârilor în adunările USER;
c) să solicite susținerea intereselor lor;
d) să facă propuneri pentru îmbunătățirea și extinderea activității USER;
e) să participe la conferințele, simpozioanele și dezbaterile organizate de USER;
f) să consulte fondul de publicații și documentare al USER;
g) să colaboreze la publicațiile editate de USER;
h) să participe la vizitele si schimburile de experiență organizate de USER în țară și în străinătate;
i) să beneficieze de consultații de specialitate pe probleme tehnice, economice și juridice.
6.2. Membrii asociați și onorifici au drepturile prevăzute pentru membrii ordinari (art. 6.1), cu excepția celor prevazute la lit. a și b, în organele de conducere sau secțiunile Uniunii.
Art. 7 – Membrii USER au următoarele îndatoriri:
7.1. Membrii ordinari și asociați:
a) să participe la îndeplinirea obligațiilor asumate de USER;
b) să îndeplineasca la timp și cu conștiinciozitate obligațiile asumate;
c) să constituie exemplu de conduită profesională;
d) să achite la timp cotizația de membru;
e) să suporte cheltuielile ocazionate de consultațiile oferite de speciliștii USER în cazul în care aceștia se deplasează în acest scop în afara municipiului București.
7.2. Membrii onorifici au indatoririle prevăzute la art. 7.1, cu excepția celor prevăzute la lit. d si e, dar și să reprezinte USER pe baza de mandat expres în relațiile cu terțe organizații pe plan intern, cât și internațional.
Cap. III – Organizarea și conducerea Uniunii
Art. 8 – Activitatea USER se organizează pe considerente tehnico-economice în cadrul secțiunilor de specialitate.
Art. 9 – Se organizează în cadrul USER urmatoarele secțiuni:
Sectiunea I – Expediții de mărfuri în trafic rutier.
Sectiunea II – Expediții de mărfuri în trafic feroviar.
Sectiunea III – Expediții de mărfuri în trafic fluvial și maritim.
Sectiunea IV – Expediții de mărfuri în trafic aerian.
Sectiunea V – Expediții de mărfuri în trafic combinat. Transport multimodal. Logistică.
Sectiunea VI – Comisionari în vama.
Sectiunea VII – Schimburi de programe, marketing în domeniul pieții de marfă, a tarifelor de expediții și de transport pe plan intern si internațional.
Sectiunea VIII – Legislație, probleme juridice și economico-financiare în activitatea de expediții, formalități vamale și asigurări.
Sectiunea IX – Relații, colaborări si reprezentări, schimburi de experiență cu organizații similare din străinătate și cu organisme internaționale.
Activitatea secțiunilor este coordonată de responsabili de secțiune, aleși din rândul membrilor ordinari.În anumite cazuri, responsabilii de secțiune pot coordona doua sau mai multe secțiuni, inclusiv pe probleme punctuale.
9.1. Având în vedere specificul activității și problematica complexă a activității de comisionar în vamă, această secțiune (a VI-a) va avea un grad ridicat de autonomie. În acest scop, secțiunea va fi condusă de un birou alcătuit din 5 persoane: 1 președinte, 1 vice-președinte și 3 membri. Biroul va fi ales de către adunarea secțiunii, cu majoritatea absolută a membrilor ordinari. Președintele secțiunii este si vice-președinte al USER. Pot deveni membri ai secțiunii oricare dintre membrii USER care au în obiectul lor de activitate – activitatea de comisionar în vama și au optat în acest sens. În funcție de numărul membrilor și de sursele financiare, secțiunea poate avea un buget propriu, parte componentă a bugetului USER.
Art. 10 – Organele de conducere ale USER sunt:
a) Adunarea Generală a Membrilor(AGM);
b) Consiliul de Conducere;
c) Comisia de cenzori.
10.1. Adunarea Generală este organul suprem al USER și se întrunește anual, în sesiune ordinară și ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.
10.2. Adunarea este constituită din câte un reprezentant al fiecărui membru și, în cazul membrilor onorifici, prin prezența personală a acestora.
10.3. Numărul delegaților fiecărui membru ordinar poate fi și mai mare și se stabilește de către Consiliul de conducere USER în baza unei norme de reprezentare.
10.4. Adunarea Generală se convoacă de către Președintele Consiliului de conducere al USER. Data locul și ordinea de zi se anunță prin corespondență și mijloace de informare în masă, cu 15 zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală. Odată cu convocarea, se pun la dispoziția membrilor Uniunii ordinea de zi și documentele ce vor fi supuse dezbaterii.
10.5. Adunarea Generală poate fi convocată și la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor ordinari ai Uniunii.
10.6. Adunarea Generală este prezidată de Președintele Consiliului de conducere sau de un vicepreședinte desemnat.
10.7. Hotărârile membrilor Uniunii se iau in Adunarea generală, reunită statutar daca sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor ordinari ai Uniunii. În cazul în care la prima convocare nu se intrunește majoritatea de 2/3 din numărul membrilor ordinari, noua adunare va avea loc în ziua următoare primei convocari, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, fiind statutar constituită cu numarul membrilor ordinari prezenți.
10.8. Adunarea generală hotărăște prin votul majorității absolute a membrilor ordinari ai Uniunii prezenți în sesiune.
10.9. Modificarea prevederilor Statutului se poate face cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor ordinari (delegaților în cazul reprezentării cu mai mult de 1 delegat pentru 1 membru ordinar) prezenți.
10.10. Votul poate fi exprimat și prin corespondență sau imputernicire scrisa, dată unui alt reprezentant al aceleiași societăți, membră a Uniunii.
10.11. Adunarea generală a membrilor are urmatoarele atribuții:
a) aprobă statutul USER și propunerile de modificare a acestuia;
b) aprobă concepția și strategia de dezvoltare a Uniunii, precum și programul de activitate a Uniunii pentru realizarea obiectivelor;
c) alege membrii Consiliului de conducere al Uniunii;
d) alege Președintele Consiliului de conducere din rândul membrilor acestuia;
e) numește comisia de cenzori;
f) ) abprobă, la propunerea Consiliului de conducere, exluderea membrilor USER, în cazul neachitarii cotizației, concurenței neloiale sau abaterii de la etica profesională.
g) analizează si aprobă raportul Consiliului de conducere, bilanțul, bugetul Uniunii și contribuția financiară a membrilor Uniunii;
h) aprobă raportul comisiei de cenzori;
i) ratifică și/sau aprobă afilierea la organismele internaționale patronale sau de profil;
j) aprobă nivelele pentru investiții și credite ce se pot contracta;
k) aprobă structura de organizare a Uniunii, stabilește salariile sau indemnizațiile pentru membrii Consiliului de conducere, daca este cazul;
l) hotărăște fuzionarea sau lichidarea Uniunii;
10.12. La fiecare sesiune a Adunarii generale se numește un secretar pentru întocmirea unui proces-verbal în care se consemnează problemele analizate și hotărârile adoptate. Procesul verbal se semnează de cel care a prezidat ședința și de secretarul sesiunii.
Art. 11 – Consiliul de conducere al Uniunii este organul de reprezentare generală a USER, care asigură conducerea activității. Consiliul de conducere, precum și secretarul general, sunt aleși pe o perioadă de 4 ani.
11.1. Consiliul de conducere se compune din:
1 președinte;
3 vice-președinți;
7 membri.
11.2. Vice-președinții sunt aleși de Consiliul de conducere în prima întrunire după constituirea sa de catre Adunarea generală.
11.3. Lucrările de secretariat ale Consiliului se asigură de către un secretar desemnat de Consiliu din rândul membrilor săi sau din afara acestora.
11.4. Consiliul de conducere se intrunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie.
11.5. Consiliul de conducere are urmatoarele atribuții:
a) dezbate și rezolva obiectivele fixate de Adunarea generală;
b) stabilește planul de activități ale Uniunii;
c) dezbate si hotărăște în problemele intervenite în activitatea Uniunii;
d) prezintă Adunării generale raportul anual al Uniunii, proiectul de buget, propunerile de investiții și platformele de credit;
e) desemnează Consiliul director al Consiliului de conducere;
f) numește Secretarul general al Uniunii;
g) aprobă organigrama și salariile aparatului executiv;
h) aprobă acțiunile de cooperare cu organizații din străinătate și cu organisme internaționale, precum și deplasarile în străinătate ale delegaților Uniunii;
i) Consiliul de conducere va putea stabili norme de reprezentare pentru Adunările generale USER, în funcție de numărul membrilor, de contribuțiile financiare ale membrilor la bugetul Uniunii și din motive organizatorice.
Art. 12 – Comitetul director al Consiliului de conducere
12.1. Comitetul director se compune din președintele Consiliului, vice-președinte (care este președintele secțiunii “Comisionari în vamă”) Secretarul general și un număr de membri ai Consiliului de conducere al Uniunii.
12.2. Comitetul director al Consiliului de conducere se intrunește lunar și ori de câte ori este nevoie.
12.3. Comitetul director desfășoara activitatea prin aparatul executiv al Uniunii și colectivele de experți si specialiști.
12.4. Comitetul director stabilește măsuri operative pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de conducere.
12.5. Comitetul director va fi desemnat în cazul în care numărul de membri si complexitatea activității o va face necesară.
Art. 13 – Secretarul general și aparatul executiv
13.1. Aparatul executiv – activitatea curentă a Uniunii este asigurată de un secretariat, coordonat de secretarul general.
13.2. Secretarul general aduce la îndeplinire hotărârile si măsurile stabilite de Consiliul de conducere și/sau Comitetul director. Activitatea sa este supusă controlului Comitetului Executiv și consiliului de conducere.
13.3. Secretarul general angajează Uniunea în raporturile cu persoanele fizice, juridice, în limitele mandatului primit de la Forurile de Conducere ale Uniunii.
13.4. Secretarul general poate delega atribuții și competențe personalului din aparatul executiv pe care îl coordoneaza și desemnează persoana care îl înlocuiește pe timpul lipsei sale.
Art. 14 – Comisia de cenzori
14.1. Comisia de cenzori este compusă din 1-3 membri numiți de Adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani.
14.2. Membrii Comisiei de cenzori aleg președintele comisiei. Comisia de cenzori funcționeaza pe baza unui regulament propriu, aprobat de Adunarea generală.
14.3. Comisia de cenzori verifică gestiunea Uniunii și prezintă periodic Consiliului de conducere și Adunării generale, rapoarte asupra activității desfășurate, constatările și propunerile.
14.4. Comisia de cenzori se intrunește trimestrial, la închiderea exercițiului financiar și ori de câte ori este nevoie.
Cap. IV – Dispoziții finale
Art. 15 – Mijloace financiare
15.1. Activitatea economico-financiară a Uniunii se desfășoara pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea generală a Uniunii.
15.2. Veniturile Uniunii provin din:
a) taxe de înscriere;
b) cotizații;
c) sponsorizări;
d) contribuții și donații;
e) vânzarea publicațiilor proprii și a altor documente;
f) taxe pentru participarea la cursurile si manifestările tehnico-științifice organizate de Uniune;
g) sume încasate din decontarea cheltuielilor organizate de acordarea asistenței economico-financiare la sediul societăților solicitante;
h) alte taxe si comisioane;
i) venituri de la societățile comerciale la care USER este asociată. Pentru realizarea unor activități economice legate de obiectul de activitate, USER se va putea asocia în societăți comerciale. USER nu se poate asocia în societati membre ale uniunii, iar societățile în care se poate asocia nu vor desfășura activități similare cu cele ale membrilor USER.
15.3. Veniturile Uniunii se folosesc pentru finanțarea activităților prevăzute în statut, fără a se repartiza membrilor dividende.
15.4. Taxele de înscriere în Uniune și cotizațiile anuale pentru membrii ordinari și membrii asociați se stabilesc de catre Adunarea generală a membrilor Uniunii în fiecare an pentru anul următor.
15.5. Uniunea trebuie sa acopere din taxele, cotizațiile și celelalte venituri provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv amortizare investițiilor, rambursarea creditelor, plata dobânzilor, achitarea altor obligații prevăzute de lege.
15.6. Uniunea poate contacta credite în limitele stabilite de Adunarea generală.
15.7. Din veniturile realizate, dupa acoperirea tuturor cheltuielilor, Uniunea iși poate constitui: fondul de investiții, fondul de rezervă si fondul pentru recompensarea persoanelor care au o contribuție deosebita la activitatea Uniunii.
15.8. Excedentele sau deficitele bugetare anuale se raportează anul urmator.
15.9. Uniunea efectueaza încasări și plăți prin caseria proprie și prin conturi deschise la bancă, în lei sau valută.
Art. 16 . Răspunderi
16.1. Persoanele care îndeplinesc atribuții în cadrul Uniunii răspund potrivit legii, de prejudiciile aduse Uniunii.
Art. 17 – Dizolvarea si lichidarea
17.1. Uniunea se dizolvă în următoarele situații:
a) neîndeplinirea obiectivului aprobat prin Statut;
b) micșorarea numărului de membri sub limita minimă legală;
c) prin votul a ¾ din numărul membrilor săi ordinari.
17.2. La dizolvarea Uniunii, patrimonul acesteia se repartizeaza astfel:
a) se achită toate obligațiile de plată existente;
b) restul patrimoniului se restituie membrilor Uniunii, în funcție de contribuția fiecăruia la realizarea veniturilor Uniunii.

Translate »