Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania – USER – este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, independenta, intemeiata pe principii democratice. USER isi propune sporirea rolului si eficientei activitatii de expeditii de marfuri in trafic intern si international, a activitatilor conexe transportului de marfuri, precum si a comisionarilor in vama – in procesul dezvoltarii economiei romanesti pe principiile economiei de piata, iclusiv a ramurii transporturilor; combinarea modurilor de transport astfel incit sa se asigure o circulatie rapida, sigura si eficienta a marfurilor de la producator la consumator.

Cap. I – Denumirea, sediul social, durata si obiectul de activitate

Art. 1– Denumirea
1.1. Denumirea uniunii este “Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania – USER”.
1.2. USER este o organizatie profesionala, apolitica, neguvernamentala.

Art. 2 – Sediul social. Durata
2.1. Sediul social al USER este in Bucuresti.
2.2. Durata de functionare a USER este nelimitata.

Art. 3 – Obiectul de activitate
3.1. Promoveaza si apara interesele economice, financiare si tehnice ale firmelor de expeditii, de servicii conexe si de comisionari in vama, atit pe plan intern si international.
3.2. Sprijina cooperarea si dezvolta modalitatile de realizare a acesteia intre membrii Uniunii, intre asociatiile sau uniunile cu acelasi profil sau similar din Romania sau din strainatate.
3.3. Identifica, elaboreaza  si recomanda cele mai eficiente masuri pentru imbunatatirea calitatii activitatii de expeditii de marfuri, a activitatilor conexe si a activitatii de comisionar in vama, precum si cresterea competitivitatii acestora.
3.4. Promoveaza si sprijina masurile care au ca scop scurtarea termenului de executie a transporturilor, precum si marirea gradului de eficienta a acestora. Militeaza pentru obtinerea de facilitati vamale, reprezinta interesele comisionarilor in vama in raporturile cu organele vamale si cu celelalte organe ale statului interesate, in vederea obtinerii unor conditii mai bune de desfasurare a activitatii respective si pentru determinarea cit mai exacta a obligatiilor si responsabilitatilor ce revin comisionarilor in vama. Urmareste instituirea unui sistem de asigurari in domeniu , complet si eficient.
3.5. Organizeaza dezbateri si schimburi de experienta asupra celor mai importante probleme specifice, in vederea perfectionarii continue a rezolvarii lor.
3.6. Promoveaza studii si cercetari tehnico-economice aplicative, pe baza experientelor proprii sau internationale primeste, analizeaza si disemineaza membrilor, informatii privind cele mai bune practici in domeniu pe plan intern si international.
3.7. Urmareste perfectionarea continua a legislatiei specifice activitatilor de expeditii, transport, activitatilor conexe si de comisionar in vama, precum si adaptarea continua a legislatiei romanesti la prevederile legislatiei in domeniu din strainatate si ale conventiilor internationale specifice.
3.8. Urmareste si coordoneaza –dupa caz-  formarea si perfectionarea profesionala in cadrul activitatilor specifice expeditiilor de marfuri, activitatilor conexe si de comisionar in vama.
3.9. Reprezinta interesele expeditorilor, operatorilor de servicii conexe si comisionarilor in vama din Romania si indeplineste obligatiile stabilite prin statutul FIATA – in calitate de membru ordinar al acestei organizatii. Gestioneaza documentele de expeditii si transport emise de FIATA si urmareste respectarea utilizarii acestora.

Art. 4 – In vederea atingerii obiectivelor inscrise mai sus, USER:

 1. a)  prezinta si sustine in fata forurilor de decizie punctele de vedere ale Uniunii;
 2. b)  stabileste si dezvolta relatii de colaborare cu organizatii similare din alte tari precum si cu organizatii autohtone ce activeaza in industria transporturilor;
 3. c)  coopereaza cu institutii, organizatii stiintifice si profesionale din tara si strainatate, pentru analizarea si cercetarea fenomenelor specifice activitatii de expeditii;
 4. d)  creeaza grupuri, comisii etc. de specialitate si organizeaza simpozioane in vederea dezbaterii de probleme tehnice, economice, teoretice si practice ale activitatii specifice expeditiilor de marfuri;
 5. e)  editeaza publicatii periodice si alte materiale cu caracter informativ si publicitar;
  creeaza un centru de consulting si expertiza in scopul acordarii de asistenta tehnica, juridica si economico-financiara societatilor si institutiilor solicitante – membrii USER;
 6. f)  organizeaza schimburi de publicatii si tiparituri cu organizatii similare din strainatate.

Cap. II – Drepturile si indatoririle membrilor USER

Art. 5 – Membrii USER sunt:

–  membrii ordinari;
–  membrii asociati;
–  membrii onorifici.

5.1. Calitatea de membru ordinar se poate dobandi de orice societate comerciala romana, persoana juridica, indiferent de natura capitalului social, care are in obiectul sau de activitate expeditii interne si / sau internationale de marfuri, activitati conexe sau activitate de comisionar in vama si care si-a exprimat in mod liber vointa de a face parte din Uniune.Membrii ordinari au drept de vot deliberativ in problemele ce se pun in discutie care privesc activitatea USER.
5.2. Calitatea de membru asociat se poate dobandi de orice societate comerciala romana, memtionate la art. 5.1, care in principal doreste sa utilizeze calitatea de membru in raporturile sale comerciale cu parteneri din tara sau din strainatate.
5.3. Calitatea de membru onorific  poate  fi acordata de catre adunarea generala USER oricarei persoane fizice romane care  prin lucrari de specialitate si / sau activitati desfasurate  care este recunoscuta ca fiind o personalitate in domeniul de activitate al Uniunii si contribuie la dezvoltarea acesteia.
5.4. Semnatarii actului constitutiv al USER sunt membrii fondatori.
5.5. Calitatea de membru ordinar sau asociat al Uniunii se poate dobindi si ulterior constituirii acesteia, in baza adeziunii exprimate in scris si acceptarea statutului USER.

Art. 6 – Membrii USER au urmatoarele drepturi:
6.1. Membrii ordinari:

 1. a) sa aleaga si sa fie alesi prin reprezentanti lor legali in organele de conducere USER;
  b) sa participe cu vot deliberativ la luarea hotaririlor in adunarile USER;
 2. c) sa solicite sustinerea intereselor lor;
 3. d) sa faca propuneri pentru imbunatatirea si extinderea activitatii USER;
 4. e) sa participe la conferintele, simpozioanele si dezbaterile organizate de USER;
 5. f) sa consulte fondul de publicatii si documentare al USER;
 6. g) sa colaboreze la publicatiile editate de USER;
 7. h) sa participe la vizitele si schimburile de experienta organizate de USER in tara si in strainatate;
  i) sa beneficieze de consultatii de specialitate pe probleme tehnice, economice si juridice.

6.2. Membrii asociati si onorifici au drepturile prevazute pentru membrii ordinari (art. 6.1), cu exceptia celor prevazute la lit. a si b, in organele de conducere sau sectiunile Uniunii.

Art. 7 – Membrii USER au urmatoarele indatoriri:

7.1. Membrii ordinari si asociati:

 1. a) sa participe la indeplinirea obligatiilor asumate de USER;
 2. b) sa indeplineasca la timp si cu constiinciozitate obligatiile asumate;
 3. c) sa constituie exemplu de conduita profesionala;
 4. d) sa achite la timp cotizatia de membru;
 5. e) sa suporte cheltuielile ocazionate de consultatiile oferite de specilistii USER in cazul in care acestia se deplaseaza in acest scop in afara municipiului Bucuresti.

7.2. Membrii onorifici au indatoririle prevazute la art. 7.1, cu exceptia celor prevazute la lit. d si e dar si sa reprezinte USER pe baza de mandat expres in relatiile cu terte organizatii  pe plan intern cat si international.

Cap. III – Organizarea si conducerea Uniunii

Art. 8 – Activitatea USER se organizeaza pe considerente tehnico-economice in cadrul sectiunilor de specialitate.

Art. 9 – Se organizeaza in cadrul USER urmatoarele sectiuni:

Sectiunea I – Expeditii de marfuri in trafic rutier.
Sectiunea II – Expeditii de marfuri in trafic feroviar.
Sectiunea III – Expeditii de marfuri in trafic fluvial si maritim.
Sectiunea IV – Expeditii de marfuri in trafic aerian.
Sectiunea V – Expeditii de marfuri in trafic combinat. Transport multimodal. Logistica.
Sectiunea VI – Comisionari in vama.
Sectiunea VII – Schimburi de programe, marketing in domeniul pietii de marfa, a tarifelor de expeditii si de transport pe plan intern si international.
Sectiunea VIII – Legislatie, probleme juridice si economico-financiare in activitatea de expeditii, formalitati vamale si asigurari.
Sectiunea IX – Relatii, colaborari si reprezentari, schimburi de experienta cu organizatii similare din strainatate si cu organisme internationale.

Activitatea sectiunilor este coordonata de responsabili de sectiune, alesi din randul membrilor ordinari.In anumite cazuri, responsabilii de sectiune pot coordona doua sau mai multe sectiuni, inclusiv pe probleme punctuale.

9.1. Avind in vedere specificul activitatii si problematica complexa a activitatii de comisionar in vama, aceasta sectiune (a VI-a) va avea un grad ridicat de autonomie. In acest scop, sectiunea va fi condusa de un birou alcatuit din 5 persoane: 1 presedinte, 1 vice-presedinte si 3 membri. Biroul va fi ales de catre adunarea sectiunii, cu majoritatea absoluta a membrilor ordinari. Presedintele sectiunii este si vice-presedinte al USER. Pot deveni membri ai sectiunii oricare dintre membrii USER care au in obiectul lor de activitate – activitatea de comisionar in vama si au optat in acest sens. In functie de numarul membrilor si de sursele financiare, sectiunea poate avea un buget propriu, parte componenta a bugetului USER.

Art. 10 – Organele de conducere ale USER sunt:

 1. a) Adunarea Generala a Membrilor(AGM);
 2. b) Consiliul de Conducere;
 3. c) Comisia de cenzori.

10.1. Adunarea Generala este organul suprem al USER si se intruneste anual, in sesiune ordinara si ori de cite ori este nevoie, in sesiune extraordinara.
10.2. Adunarea este constituita din cate un reprezentant al fiecarui membru si, in cazul membrilor onorifici, prin prezenta personala a acestora.
10.3. Numarul delegatilor fiecarui membru ordinar poate fi si mai mare si se stabileste de catre Consiliul de conducere USER in baza unei norme de reprezentare.
10.4. Adunarea Generala se convoaca de catre Presedintele Consiliului de conducere al USER. Data locul si ordinea de zi se anunta prin corespondenta si mijloace de informare in masa, cu 15 zile inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala. Odata cu convocarea, se pun la dispozitia membrilor Uniunii ordinea de zi si documentele ce vor fi supuse dezbaterii.
10.5. Adunarea Generala poate fi convocata si la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor ordinari ai Uniunii.
10.6. Adunarea Generala este prezidata de Presedintele Consiliului de conducere sau de un vicepresedinte desemnat.
10.7. Hotaririle membrilor Uniunii se iau in Adunarea generala, reunita statutar daca sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul membrilor ordinari ai Uniunii. In cazul in care la prima convocare nu se intruneste majoritatea de 2/3 din numarul membrilor ordinari, noua adunare va avea loc in ziua urmatoare primei convocari, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, fiind statutar constituita cu numarul membrilor ordinari prezenti.
10.8. Adunarea generala hotaraste prin votul majoritatii absolute a membrilor ordinari ai Uniunii prezenti in sesiune.
10.9. Modificarea prevederilor Statutului se poate face cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor ordinari (delegatilor in cazul reprezentarii cu mai mult de 1 delegat pentru 1 membru ordinar) prezenti.
10.10. Votul poate fi exprimat si prin corespondenta sau imputernicire scrisa data unui alt reprezentant al aceleiasi societati membra a Uniunii.
10.11. Adunarea generala a membrilor are urmatoarele atributii:

 1. a)  aproba statutul USER si propunerile de modificare a acestuia;
 2. b)  aproba conceptia si strategia de dezvoltare a Uniunii, precum si programul de activitate a Uniunii pentru realizarea obiectivelor;
 3. c)  alege membrii Consiliului de conducere al Uniunii;
 4. d)  alege Presedintele Consiliului de conducere din rindul membrilor acestuia;
 5. e)  numeste comisia de cenzori;
 6. f) ) abproba, la propunerea Consiliului de conducere, exluderea membrilor USER, in cazul neachitarii cotizatiei, concurentei neloiale sau abaterii de la etica profesionala.
 7. g)  analizeaza si aproba raportul Consiliului de conducere, bilantul, bugetul Uniunii si contributia financiara a membrilor Uniunii;
 8. h)  aproba raportul comisiei de cenzori;
 9. i)  ratifica si/sau aproba afilierea la organismele internationale patronale sau de profil;
 10. j)  aproba nivelele pentru investitii si credite ce se pot contracta;
 11. k)  aproba structura de organizare a Uniunii, stabileste salariile sau indemnizatiile pentru membrii Consiliului de conducere, daca este cazul;
 12. l)  hotaraste fuzionarea sau lichidarea Uniunii;

10.12. La fiecare sesiune a Adunarii generale se numeste un secretar pentru intocmirea unui proces-verbal in care se consemneaza problemele analizate si hotaririle adoptate. Procesul verbal se semneaza de cel care a prezidat sedinta si de secretarul sesiunii.

Art. 11 – Consiliul de conducere al Uniunii este organul de reprezentare generala a USER, care asigura conducerea activitatii. Consiliul de conducere, precum si secretarul general, sunt alesi pe o perioada de 4 ani.
11.1. Consiliul de conducere se compune din:
1 presedinte;
3 vice-presedinti;
7 membri.
11.2. Vice-presedintii sunt alesi de Consiliul de conducere in prima intrunire dupa constituire sa de catre Adunarea generala.
11.3. Lucrarile de secretariat ale Consiliului se asigura de catre un secretar desemnat de Consiliu din rindul membrilor sai sau din afara acestora.
11.4. Consiliul de conducere se intruneste trimestrial si ori de cite ori este nevoie.
11.5. Consiliul de conducere are urmatoarele atributii:

 1. a)  dezbate si rezolva obiectivele fixate de Adunarea generala;
 2. b)  stabileste planul de activitati ale Uniunii;
 3. c)  dezbate si hotaraste in problemele intervenite in activitatea Uniunii;
 4. d)  prezinta Adunarii generale raportul anual al Uniunii, proiectul de buget, propunerile de investitii si platformele de credit;
 5. e)  desemneaza Consiliul director al Consiliului de conducere;
 6. f)  numeste Secretarul general al Uniunii;
 7. g)  aproba organigrama si salariile aparatului executiv;
 8. h)  aproba actiunile de cooperare cu organizatii din strainatate si cu organisme internationale, precum si deplasarile in strainatate ale delegatilor Uniunii;
 9. i)  Consiliul de conducere va putea stabili norme de reprezentare pentru Adunarile generale USER, in functie de numarul membrilor, de contributiile financiare ale membrilor la bugetul Uniunii si din motive organizatorice.

Art. 12 – Comitetul director al Consiliului de conducere
12.1. Comitetul director se compune din presedintele Consiliului, vice-presedinte (care este presedintele sectiunii “Comisionari in vama”) Secretarul general si un numar de membri ai Consiliului de conducere al Uniunii.
12.2. Comitetul director al Consiliului de conducere se intruneste lunar  si ori de cite ori este nevoie.
12.3. Comitetul director desfasoara activitatea prin aparatul executiv al Uniunii si colectivele de experti si specialisti.
12.4. Comitetul director stabileste masuri operative pentru aducerea la indeplinire a hotaririlor Consiliului de conducere.
12.5. Comitetul director va fi desemnat in cazul in care numarul de membri si complexitatea activitatii o va face necesara.

Art. 13 – Secretarul general si aparatul executiv
13.1. Aparatul executiv – activitatea curenta a Uniunii este asigurata de un secretariat, coordonat de secretarul general.
13.2. Secretarul general aduce la indeplinire hotaririle si masurile satbilite de Consiliul de conducere si/sau Comitetul director.Activitatea sa este supusa controlului Comitetului Executiv si consiliului de conducere.
13.3. Secretarul general angajeaza Uniunea in raporturile cu persoanele fizice, juridice, in limitele mandatului primit de la Forurile de Conducere ale Uniunii.
13.4. Secretarul general poate delega atributii si competente personalului din aparatul executiv pe care il coordoneaza si desemneaza persoana care il inlocuieste pe timpul lipsei sale.

Art. 14 – Comisia de cenzori
14.1. Comisia de cenzori este compusa din 1-3 membri numiti de Adunarea generala, pe o perioada de 4 ani.
14.2. Membrii Comisiei de cenzori aleg presedintele comisiei. Comisia de cenzori functioneaza pe baza unui regulament propriu, aprobat de Adunarea generala.
14.3. Comisia de cenzori verifica gestiunea Uniunii si prezinta periodic Consiliului de conducere si Adunarii generale, rapoarte asupra activitatii desfasurate, constatarile si propunerile.
14.4. Comisia de cenzori se intruneste trimestrial, la inchiderea exercitiului financiar si ori de cite ori este nevoie.

Cap. IV – Dispozitii finale

Art. 15 – Mijloace financiare
15.1. Activitatea economico-financiara a Uniunii se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generala a Uniunii.
15.2. Veniturile Uniunii provin din:

 1. a)  taxe de inscriere;
 2. b)  cotizatii;
 3. c)  sponsorizari;
 4. d)  contributii si donatii;
 5. e)  vinzarea publicatiilor proprii si a altor documente;
 6. f)  taxe pentru participarea la cursurile si manifestarile tehnico-stiintifice organizate de Uniune;
 7. g)  sume incasate din decontarea cheltuielilor organizate de acordarea asistentei economico-financiare la sediul societatilor solicitante;
 8. h)  alte taxe si comisioane;
 9. i)  venituri de la societatile comerciale la care USER este asociata. Pentru realizare unor activitati economice legate de obiectul de activitate, USER se va putea asocia in societati comerciale. USER nu se poate asocia in societati membre ale uniunii, iar societatile in care se poate asocia nu vor desfasura activitati similare cu cele ale membrilor USER.

15.3. Veniturile Uniunii se folosesc pentru finantarea activitatilor prevazute in statut, fara a se repartiza membrilor dividende.
15.4. Taxele de inscriere in Uniune si cotizatiile anuale pentru membrii ordinari si membrii asociati se stabilesc de catre Adunarea generala a membrilor Uniunii in fiecare an pentru anul urmator.
15.5. Uniunea trebuie sa acopere din taxele, cotizatiile si celelalte venituri provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv amortizare investitiilor, rambursarea creditelor, plata dobinzilor, achitarea altor obligatii prevazute de lege.
15.6. Uniunea poate contacta credite in limitele stabilite de Adunarea generala.
15.7. Din veniturile realizate, dupa acoperirea tuturor cheltuielilor, Uniunea isi poate constitui: fondul de investitii, fondul de rezerva si fondul pentru recompensarea persoanelor care au o contributie deosebita la activitatea Uniunii.
15.8. Excedentele sau deficitele bugetare anuale se raporteaza anul urmator.
15.9. Uniunea efectueaza incasari si plati prin caseria proprie si prin conturi deschise la banca, in lei sau valuta.

Art. 16 . Raspunderi
16.1. Persoanele care indeplinesc atributii in cadrul Uniunii raspund potrivit legii, de prejudiciile aduse Uniunii.

Art. 17 – Dizolvarea si lichidarea
17.1. Uniunea se dizolva in urmatoarele situatii:

 1. a)  neindeplinirea obiectivului aprobat prin Statut;
 2. b)  micsorarea numarului de membri sub limita minima legala;
 3. c)  prin votul a ¾ din numarul membrilor sai ordinari.

17.2. La dizolvarea Uniunii, patrimonul acesteia se repartizeaza astfel:

 1. a)  se achita toate obligatiile de plata existente;

b)  restul patrimoniului se restituie membrilor Uniunii, in functie de contributia fiecaruia la realizarea veniturilor Uniunii.

Contact

Start typing and press Enter to search